THEMA

Het klimaat verandert

Klimaatverandering heeft gevolgen voor alle sectoren in de regio. Hieronder worden negen sectoren getoond, de indeling in deze verschillende sectoren sluit aan bij de Nationale Klimaatadaptatiestrategie.

Klimaateffectatlas
In het najaar van 2017 hebben de gezamenlijke overheden in het gebied Vallei en Veluwe een Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Een voordeel van de gezamenlijke aanpak van het Manifest is dat een deel van de oplossing voor klimaatverandering in het regionale schaalniveau gevonden wordt. Een van de speerpunten van het Manifest is het opstellen van een regionale stresstest. Er is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste stresstest hebben uitgevoerd. Daarom is de Klimaateffectatlas opgesteld.

Samenwerken: Regionaal delen. Lokaal doen.
Klimaatbestendiger inrichten vindt stapsgewijs plaats in honderden projecten overal in onze regio. Sámen zorgen we voor een klimaatbestendige leefomgeving! Heeft u vragen over klimaatadaptatie of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

TOOLBOX ITEMS

Achtergrondrapport stroombanen hellend gebied

Lees meer

VenV Eindkaart DEF 16 nov 2023

Visie Vallei en Veluwe in 2120: een watergestuurde regio

Lees meer

Water in kelders

Wateroverlast: wie bel ik?

Lees meer