toolbox

Regionaal Adaptatie Plan

RAP: R1 R2 R3 | WERKPLAN


Strategische visie en plan van aanpak voor een ruimtelijk adaptief en klimaat­bestendige Regio Vallei en Veluwe

Inleiding

Het klimaat verandert en dat is goed te merken. Het leidt steeds vaker tot weers­extremen. We zullen ze moeten accepteren, ons aanpassen en anticiperen op verandering om aangenaam te kunnen blijven wonen, werken, sporten en recreëren in de Regio Vallei en Veluwe.

Mei 2020 staat te boek als droogste mei­maand ooit. De processie­­rups werd al bestreden. Eerder dit jaar stroomde het water weer rijkelijk in de Leuvenumse beek, na maanden droog te hebben gestaan. De brand­­weer is extra alert op het risico op natuur­branden met de huidige droogte. En met hete zomers hebben we meer behoefte aan veel verkoelende buiten­­ruimte. Het vullen van privé zwem­baden en het sproeien van tuinen zet onze grondwater­voorraad onder druk. Meebewegen met de effecten van klimaat­­verandering: niemand kan er onderuit. We zullen allemaal iets moeten doen, of laten.

Naast elkaar en met elkaar zullen we gaan mee­bewegen met de klimaat­veranderingen­! Als (semi-)overheden in de Regio Vallei en Veluwe zien wij het als onze taak om daarin het voor­touw te nemen.

In 2017 spraken 28 Gemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincies Gelderland en Utrecht, Veiligheids­regio’s, Vitens en Rijks­waterstaat de gezamen­lijke ambitie uit om in 2050 een klimaat­robuuste regio te willen zijn waar we veilig, gezond en welvarend samenleven. Dat is vastgelegd in ons Manifest. Voor het hele gebied zijn de kwets­baarheden van water­overlast, droogte en hitte al in kaart gebracht in de klimaat­effectatlas. Gemeenten hebben veelal lokale uitwerkingen gemaakt (verdiepings­slagen). Er zijn al de nodige voorbeeld­projecten te benoemen waar Manifest­partners nauw bij betrokken waren. We brengen waar nodig partijen bijeen en onder­­steunen waar mogelijk initiatief­­nemers. Nu is het moment om als Manifest­­partners met andere partijen regionale speer­punten te bepalen voor de komende jaren, aanvullend op wat eenieder zelf kan doen.

De speerpunten om ruimtelijk in te spelen op klimaatverandering staan in dit Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Hiermee sluiten we aan op de landelijke systematiek van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Met een speerpunt bedoelen we een inhoudelijke en breed gedeelde klimaat­uitdaging.

Door samen te werken, zetten we als Manifest­­partners een gezamenlijke gereedschaps­­kist klaar. Gevuld met hand­­reikingen, praktijk­­voorbeelden, subsidi­e­mogelijk­heden, expertise, etc. Materiaal dat eenieder zelf kan benutten om te werken aan een klimaat­bestendige omgeving! Deze kist is dynamisch. Op ieder moment zijn nieuwe werk­­materialen welkom. Bovendien is het geschikt voor maat­­werk, om het toe te spitsen op eigen situatie en organisatie. Sluit je aan bij een initiatief of ga met een van de Manifest­­partners in gesprek over wat nog meer nodig is aan gereed­schap. Dan gaan we het samen ontwikkelen of haken aan bij andere ont­wikkelingen. Stap voor stap gaan we lokaal onze leef­omgeving sneller en/of slimmer aan­passen aan klimaat­­verandering. Als het nodig is, passen we ook dit RAP aan.


De druilerige zomers en lange witte winters van weleer zijn voltooid verleden tijd.

Laten we ons samen met parti­culieren, bedrijven, overheden, maat­schappelijke organi­saties, brand­weer, GGD, natuur­organisaties, hoveniers, vakantie­­park­­eigenaren en vele anderen voor­bereiden op hete zomers, tropen­roosters, natuur­branden, plagen, lokaal water­overlast door tropische stort­­buien, langere na­zomers en een langer groei­seizoen. Het klimaat verandert, en wij bewegen mee. Onder ons motto:

Regionaal delen. Lokaal doen.
DOWNLOAD HIER DE HELE RAP