Doorpakken!

RAP: R1 R2 R3 | WERKPLAN  21 juli 2020


Lokaal gebeurt het

Klimaatadaptatie is iets voor ons allemaal. Van bewoner, tot overheid, van bedrijf tot maatschappelijke organisatie. Waar het gaat om onszelf, de Manifestpartners, gaan we ervan uit dat iedere individuele organisatie naar eigen vermogen, rekening houdend met de eigen (wettelijke) taken, stappen zet richting klimaatbestendigheid.Op deze plek gaan we in op de uitgangspunten voor onze aanpak.

Naar eigen vermogen stappen zetten richting klimaat­bestendig­heid kan vanuit één of meer rollen: als initiatief­nemer, eigenaar, ruimtelijk regisseur, als expert-adviseur, bevoegd gezag, als aanjager of aanspreek­punt voor lokale en/of eigen initiatieven. Het is voor iedereen een uitdaging om klimaat­adaptatie onder­deel van het reguliere werk te maken. Iedere partner is primair zelf verantwoor­delijk om te zorgen voor een goede afstemming met alle betrokken beleids­velden en organisatie­onderdelen. Lokaal gebeurt het! Regionaal gaan we kennis, ervaring en gereedschap delen!

De samenwerking van Manifestpartners richt zich primair op het vergroten van de kracht van individuele partijen. Door regionaal te delen: betekenisvolle stappen te verspreiden, verbinden en versterken.

VERSPREIDEN

We inspireren elkaar met goede voorbeelden, kennis, gereedschap en ervaringen. Zo kunnen we elkaar helpen bij het vergroten van de bewustwording van de kansen en bedreigingen van klimaatverandering bij een breed publiek.


VERBINDEN

We brengen partijen bij elkaar om samen verder te komen op complexe klimaatuitdagingen. Daarmee ontzorgen we partijen met (het ontwikkelen van) bouwstenen voor beleid, met afspraken, richtlijnen en toegang tot (financiële) middelen voor uitvoering. Samen kunnen we ook aanspraak maken op extra financieringsmogelijkheden uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (Impulsgelden), Zoetwatervoorziening Oost Nederland en andere bronnen.


VERSTERKEN

We omarmen initiatieven en ondersteunen deze door onze kennis en netwerken in te zetten.

Verder richten de Manifestpartners zich op het versnellen van gezamenlijke regionale, grensoverschrijdende uitdagingen.

Deze kunnen niet door één partij worden aangepakt want de uitdagingen en belangen zijn te complex en overstijgen individuele partijen, ze zijn letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend. Deze uitdagingen vragen een aanpak vanuit een netwerk of coalitie van partijen. Voor dit soort uitdagingen en uitdagingen die niet vanzelf of snel genoeg opgepakt worden, wil het Manifest de motor zijn: verspreiden, verbinden, versterken. Op deze manier zijn al mooie resultaten geboekt, zoals de Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe. De inventarisatie van kwetsbaarheden bij water­overlast en hittestress is efficiënt uitgevoerd voor de hele regio Vallei en Veluwe. Mensen met kennis en kunde weten elkaar steeds sneller te vinden in de regio door versterking van het netwerk. Voor de komende tijd willen we slagkracht in de regio verder vergroten door te investeren in het opstellen en delen van handreikingen en betere kennis- en gegevens­uitwisseling. We blijven bouwen aan een steeds sterker netwerk waar ideeën worden gedeeld. Dit voorkomt dat we op meerdere plekken het spreekwoordelijke wiel aan het uitvinden zijn.


Het speelveld van klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie raakt alles wat we doen. De Manifest­partners realiseren zich terdege dat klimaat­adaptatie niet de enige beleidsontwikkeling in de regio is. Zo lopen tal van trajecten zoals de vijf Regionale Energie Strategieën in onze Regio (Cleantech Regio, U10/16, Amersfoort, Noord-Veluwe en Food Valley), de Regiodeal Veluwe, Regiodeal Food Valley en Zwolle, Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, het Zoetwater­programma Oost Nederland, de Blauwe Agenda Heuvelrug, het Actieplan Wonen en nog veel meer. De Omgevingswet werpt haar schaduw vooruit en heeft al gezorgd voor een grootschalige beweging richting een integrale benadering van de fysieke leef­omgeving bij overheden. In de Omgevingsvisies en -plannen en straks ook Programma’s (gericht op uitvoering) moet klimaatadaptie een plek krijgen.

Het risico op overlappende plannen en overleg­structuren is daarmee groot, maar ook de kansen om elkaar te versterken. Afstemming, rol- en taakverdeling én focus zijn van belang. Het belang van het benoemen van regionale speerpunten en een stap voor stap aanpak is daarmee groot. De Manifest­partners zien voor zichzelf een agenderende en signalerings­rol. Specifiek voor gemeenten zien we een belangrijke rol als schakel tussen alle lokale initiatieven, belangen en uitdagingen en beleids­ontwikkelingen gericht op de kwaliteit van de (fysieke) leefomgeving.


NAS-ADAPTATIETOOL ADAPTATIE PER SECTOR

Organisatie en Financiering

Strategisch plan

De Manifestpartners zijn initiatiefnemers van het Regionaal Adaptatie Plan voor Vallei en Veluwe. In een tweejarig werkplan zijn concrete regionale projecten opgenomen met afspraken over taken, rollen en financiering. De speerpunten worden als eerst opgepakt.

WERKPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het Regionaal Adaptatie Plan ligt bij Bestuurlijk Platform Manifest­partners bestaande uit de voorzitters van de drie werkregio’s, een vertegenwoordiger van het waterschap Vallei en Veluwe, van de provincies Utrecht en Gelderland, Vitens, GGD’s en veiligheidsregio’s. Dit bestuurlijk overleg waakt over de voortgang van het RAP en bestuurlijke afstemming met andere ontwikkelingen. De drie werkregio’s vervullen een spilfunctie tussen gemeenten/lokaal en Manifestregio/regionaal.

De Manifestpartners monitoren de uitvoering, stimuleren het delen van kennis, kunde en ervaringen, agenderen, inspireren en zetten aan tot actie waar nodig.


OPPAKKEN AANPAKKEN DOORPAKKEN