toolbox

Klimaatadaptief bouwen

Het veranderende klimaat geeft uitdagingen op alle vlakken. Flinke regenbuien zorgen voor wateroverlast, soms binnen korte tijd gevolgd door de negatieve effecten van langdurige droogte en hitte. Met slimme aanpassingen in onze Manifestregio aan onze gebouwen en de directe omgeving daarvan, wordt overlast in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Klimaatadaptief bouwen dus. In het Manifest gebied gebeurt er van alles rondom klimaatadaptief bouwen. Graag delen we op deze pagina de informatie en rapporten die beschikbaar zijn.

Rapport: Kosten en bekostiging klimaatbestendige nieuwbouw
Dit onderzoek is uitgevoerd door Arcadis en &Flux in opdracht van de MRA, programma MRA Klimaatbestendig maken. Daarbij zijn de uitkomsten van het onderzoek nadrukkelijk ook bedoeld om bruikbaar te zijn in de provincie Utrecht, de provincie Zuid-Holland en de provincie Gelderland.

Om een antwoord te geven op de vraag van de MRA dient dit rapport twee doelen:

  1. Het opleveren van deelbaar inzicht van de meerkosten en het bekostigen van klimaatbestendige nieuwbouw.
  2. Het product wordt onderdeel van de intentieovereenkomst ‘Klimaatbestendige nieuwbouw in de MRA en Noord-Holland’ tussen individuele organisaties en gebiedspartners van de MRA. Het eindproduct is nadruk- kelijk ook opgesteld voor de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht, waar soortgelijke regionale afspraken tussen gebieds- en ketenpartners zijn gemaakt.

De opdracht is in samenwerking tussen Arcadis en &Flux uitgevoerd. In het rapport is rekening gehouden met de kaders en reeds beschikbare informatiebronnen zoals geschetst in de uitvraag en gewenst door de MRA, zoals onder andere het nieuwe basisveiligheidsniveau 3.03, met daarin aangepaste prestatie-eisen voor de verschillende klimaatopgaven.

Lees hier het onderzoek

Afspraken klimaatadaptief bouwen provincie Utrecht
Provincie Utrecht heeft het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeentes, bouwers, ontwikkelaars en waterschappen afspraken te maken over het ‘klimaatrobuust’ maken van onze gebouwen. Utrecht moet ook in de toekomst een waterveilige en gezonde provincie zijn voor haar inwoners.

Tijdens een speciale bijeenkomst hebben betrokkenen met elkaar vooruitgekeken naar het in de praktijk brengen van de afspraken. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de opvang van regenwater en het vaker toepassen van groen. Het opvangen van regenwater zorgt voor waterberging en meer groen zorgt voor een koelere omgeving. Deze maatregelen dragen bij aan een klimaatbestendige woonomgeving.

Lees hier meer over de afspraken die zijn gemaakt

Meer dan veertig partijen hebben afgesproken dat zij zullen bijdragen aan klimaatrobuust bouwen en onderschrijven de gezamenlijke afspraken. De afspraken zijn bedoeld voor zowel nieuwbouw, als voor aanpassingen aan bestaande gebouwen. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot vindt het goed dat de sector samen aan de slag wil: “We staan voor een grote uitdaging, waarbij ieder vakgebied een bijdrage kan leveren. Alleen door nauwe samenwerking met de sector, kan er echt effectief gewerkt worden aan slimme aanpassingen die de gevolgen van het extreme weer op onze samenleving beperken.”

Lees hier meer over de aanpak van de provincie Utrecht

Afspraken klimaatadaptief bouwen Noord-Veluwe
In aansluiting op de ontwikkelingen in Utrecht heeft de werkregio Noord-Veluwe afspraken gemaakt over het ‘klimaatrobuust’ maken van onze gebouwen. Deze sluiten grotendeels aan op de ontwikkelingen in Utrecht. De partners in de werkregio hebben afgesproken de afspraken als bouwsteen te benutten voor hun eigen beleid en ruimtelijke ontwikkelingen.