Dit is alweer de vierde voortgangsrapportage over de regionale samenwerking Vallei & Veluwe Klimaatbestendig (zie kader voor de toelichting) over de periode zomer 2023-2024. Wat was het hoogtepunt van het afgelopen jaar? Als u dat aan onze partners zou vragen, komt wellicht de 5e st(r)omende Klimaattop op 2 december 2023 als eerste naar boven. Hét netwerkmoment waar lessen zijn uitgewisseld en we vol inspiratie weer nieuwe vraagstukken hebben opgepakt met de symbolische vuurvaste handschoenen! Of wellicht de Bouwtafel Waterzuinige wijken of één van de vele trajecten waaraan samengewerkt wordt. Samen pakken we als partners al vele handschoenen op om de regio klimaatbestendiger te maken.

HETE KOOLTJES
En dat vraagt soms om stevige, vuurvaste handschoenen om de hete klimaatadaptatie-kooltjes aan te pakken: klimaatadaptatief zijn vraagt om dappere keuzes. Wanneer is een wijk, een gemeente of gebied klimaatrobuust, gezond en biodivers genoeg en hoe te financieren? Wat telt zwaarder mee? Op korte termijn ‘’winst’’ of op lange termijn voorkomen van veel grotere maatschappelijke kosten? In welke mate zet u als partners in op herstel van het systeem (water en bodem sturend), op een adaptieve inrichting en op leren omgaan met (toenemende kans op) calamiteiten zoals natuurbranden? Elke plek kent unieke en lokale klimaatuitdagingen, met andere afwegingen door andere spelers en beslissers. Steeds vaker niet alleen in het water- en klimaatdomein maar (juist) ook ruimtelijk en sociaal.

VALLEI & VELUWE KLIMAATBESTENDIG – REGIONAAL DELEN, LOKAAL DOEN.
Als we het hebben over ‘de samenwerking’ en VVK dan doelen we op de diverse organisaties die in 2017 het Manifest naar een Klimaatrobuuste regio Vallei en Veluwe in 2050 hebben ondertekend: 28 gemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe, provincies Gelderland en Utrecht, Vitens, Rijkswaterstaat en de drie Veiligheidsrisico’s en drie GGD-en. Al deze partijen hebben in 2017 hun handtekening gezet en hiermee de ambitie uitgesproken om samen te werken aan een klimaatrobuuste regio in 2050. Met als motto ‘Regionaal delen. Lokaal doen.’

Een unieke samenwerking in Nederland binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) op deze schaal, waarin de gemeenten via drie DPRA-werkregio’s hun krachten bundelen. Een samenwerking
die het hele beheergebied van het waterschap Vallei en Veluwe beslaat en binnen twee provincies valt. Dit netwerk op alle klimaatadaptatie thema’s is verbeeld in de afbeelding op de volgende pagina figuur: ‘’vlechtwerk’’.

Partners delen de drive om perspectief te bieden op wat en waar het nodig is en hoe het kán: weten, willen en werken aan extremen hitte, overstromingen, wateroverlast en droogte.

In 2023 is de naam van Manifest aangepast in de samenwerking aangepast naar Vallei & Veluwe Klimaatbestendig (VVK)! VVK versterkt de netwerksamenwerking daar waar bestuurlijke, taaken grensoverschrijdende samenwerking nodig is. Dat kan o.a. zijn vanuit inhoud en complexiteit van regionale vraagstukken, kans voor efficiency & effectiviteit, en/of voor agenderende slagkracht en
inspiratie. De samenwerking Vallei & Veluwe Klimaatbestendig is een voertuig dat zich doorlopend aanpast aan actuele vraagstukken van partners.

Meer lezen? Bekijk hier de hele voortgangsrapportage.