We kijken terug op een geslaagde kick-off bijeenkomst op 20 mei over de komst van de Omgevingswet en de impact hiervan op de watertaken bij gemeenten.

Gert Dekker (Ambiënt Advies) gaf een heldere presentatie over het stelsel van de Omgevingswet. In vogelvlucht introduceerde hij kort de verschillende onderdelen en instrumenten van de Omgevingswet. Ook stipte hij kort aan waar de aansluiting ligt met onze bestaande regelgeving op het gebeid van waterbeheer en klimaatadaptatie. En waar de nieuwe Omgevingswet ook kansen biedt om dat beleid verder te borgen.

Vervolgens ging Simon Handgraaf (FLO Legal) en in op de juridische regels rondom onze brede wateropgaven – van lozingen tot klimaatadaptatie – binnen dit stelsel. Met de Mentimeter onder de ruim 40 Deelnemers werd ook duidelijk dat iedereen wel in grote lijnen bekend is met de Omgevingswet, maar dat de betrokkenheid daarbij in de eigen organisaties wel sterk verschilt.

Zeker is duidelijk dat de komende jaren we nog wel bezig zullen zijn om alle aspecten goed te regelen binnen de nieuwe kaders, wanneer de Omgevingswet definitief ingaat.

In de break out sessies werd dit beeld bevestigd, het tempo van invoeren verschilt sterk per organisatie. Om de ingangsdatum van 1 januari 2022 te halen, lijkt omzetting van de huidige situatie voor de meeste organisaties het maximaal haalbare. En is veel behoefte naar voorbeelden van de nieuwe regelgeving, om dat komende jaren stelselmatig binnen de eigen organisaties in te voeren.

Een greep uit de reacties van de deelnemers:

‘In sommige Omgevingsvisies komt het aspect water / klimaat(adaptatie) nu nauwelijks terug. Visie wordt met vooral gedomineerd door Verstedelijkingsopgave en Infra.’

‘De personele capaciteit bij de gemeente is bovendien ook (te) beperkt om het wateraspect voldoende aandacht te geven (verloop/vergrijzing).’

‘ Graag aandacht voor het aspect grondwateronttrekkingen, bijvoorbeeld bij bouwplannen / onderkeldering.’ 

‘Water als sturend principe” wordt nog te weinig daadwerkelijk toegepast. Wellicht kan de samenwerking in het Manifest helpen dit praktisch(er) te maken.

‘De Omgevingswet vooral ook aangrijpen als kans; welke kansen biedt het gebied. Bijvoorbeeld de warmtewinning uit grond- en oppervlaktewater (aquathermie).’

Hier kunt u de presentatie nog bekijken van 20 mei.

Hier staan de mentimeter uitslagen.

Hoe nu verder? Vervolgbijeenkomst 1 juli 2021
Binnenkort ontvangen alle manifestpartners een enquête waarin we graag nog wat specifieker de behoefte met jullie bepalen. De uitkomsten delen we in een vervolg sessie op donderdag 1 juli 2021 van 14:00 tot 16:00. 

Dit geeft inzicht in de stand van zaken bij de gemeenten: hoe ver zijn jullie binnen de gemeente al met de visie- en planvorming? Zijn de watertaken al aan de beurt geweest? Verder zoomen we ook in op bijvoorbeeld de toepasbare regels.

Voor wie?
Deze tweede bijeenkomst is voor een breder publiek bedoeld. Beleidsadviseurs Riolering & Water mogen collega’s meenemen voor wie dit ook relevant is zoals bijvoorbeeld RO-specialisten en planadviseurs. Na 1 juli plannen we afhankelijk van de behoeften nog meer werksessies. Opgeven kan al via Elise Hoenderboom.