Op 14 maart markeren 25 organisaties de start van hun samenwerking rondom waterzuinig bouwen. Tijdens een bestuurlijk overleg in het Haarhuis in Arnhem bespraken ze de opgave die er ligt om drinkwater te besparen, en hoe waterbesparing in woonwijken daaraan bij kan dragen. Deze unieke samenwerking wordt geïnspireerd door proefprojecten, waarin op vrijwillige basis al wordt geëxperimenteerd met waterbesparing door hergebruik van drinkwater of het gebruik van bijvoorbeeld opgevangen regenwater.

Partijen gaan de samenwerking aan, omdat zij vinden dat waterzuinig bouwen de toekomst is. Daarom gaan zij onderzoeken hoe ze kunnen komen tot een schaalbare aanpak voor nieuwbouw en bestaande bouw, die technisch al mogelijk is. Een aanpak om én aan de woningbouwopgave te voldoen, én spaarzaam drinkwaterverbruik mogelijk te maken en duurzaam bouwen tot levensstandaard te kunnen maken.

Annemieke Traag, directeur bestuurszaken van drinkwaterbedrijf Vitens: “We ontwikkelen samen een schaalbare aanpak waarmee we laten zien hoe we waterzuinige woonwijken kunnen realiseren met goede waarborgen voor de volksgezondheid”.

Toelichting Bouwtafel

In de Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland werken provincie Gelderland, diverse gemeenten, waterschap Vallei en Veluwe, drinkwaterbedrijf Vitens, ontwikkelaars, bouwbedrijven, brancheverenigingen, leveranciers en andere betrokkenen de komende tijd intensief met elkaar samen. De Bouwtafel gaat aan de slag met drie programmaonderdelen:

Denken: we inventariseren de waterbesparende oplossingen op gebieds- en gebouwniveau waarmee we grootschalig in de praktijk aan de slag kunnen gaan en denken na over de randvoorwaarden voor realisatie, met goede waarborgen voor de volksgezondheid;

Doen: we passen de technieken toe in grootschalige bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in onze regio, zowel in nieuwbouwsituaties als in de bestaande gebouwde omgeving;

Vertellen: we delen onze resultaten, bevindingen en oplossingen niet alleen binnen, maar ook buiten Gelderland, zodat andere regio’s en partners in de bouwketen hier ook mee aan de slag kunnen. En we vragen het Rijk om eraan bij te dragen dat waterzuinige woningen zo snel mogelijk landelijk als standaard in bouwprojecten wordt gehanteerd.

In het gezamenlijke Activiteitenprogramma van de Bouwtafel is meer informatie te vinden.

Doe je ook mee?

De Bouwtafel staat open voor nieuwe deelnemers uit de regio die proactief aan de slag willen met waterbesparing in woningen. Dus heeft jouw organisatie een nieuwbouw- of renovatieproject, en wil je hier waterbesparende maatregelen gaan nemen? Neem dan contact op met procesbegeleider &flux.

Bestuurlijk statement

Er dreigt een tekort aan voldoende drinkwater in Nederland. Dat is niet alleen een probleem vanaf 2030: ook op dit moment is het al zo dat, onder andere in Gelderland, sommige gewenste drinkwateraansluitingen niet gerealiseerd kunnen worden. Oorzaken hiervan zijn klimaatverandering, met tijden van langdurige droogte en neerslagtekorten, maar ook de toenemende drinkwaterwatervraag. Tegelijkertijd is er sprake van een stevige opgave met een landelijk streven om op korte termijn 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen.

Ook in Gelderland zullen veel nieuwe woningen worden gebouwd: 100.000. En we weten nu al dat het geen vanzelfsprekendheid is dat we die van drinkwater kunnen voorzien. Daarom is nu actie nodig.

Niemand van ons kan deze opgave alleen oplossen. Wij erkennen dat we allemaal een rol spelen in het realiseren van toekomstbestendige gebouwde omgevingen, we zien dat we ook zelf een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan oplossingen en we delen de ambitie om hier de schouders onder te zetten. Daarom bundelen wij, als partners en belanghebbenden in de bouwketen in Gelderland, de krachten. Samen willen wij slimmer omgaan met water. Zodat we nu en in de toekomst voldoende én schoon drinkwater beschikbaar hebben en het spaarzaam gebruiken.

Om dat te bereiken, ontwikkelen we samen een schaalbare aanpak waarmee we laten zien hoe we waterzuinige woonwijken kunnen realiseren. Op die manier dragen we er niet alleen aan bij dat we nu en in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar houden, maar ontwikkelen we ook een aanpak die elders in Nederland toegepast kan worden. En wat ons betreft, wordt deze nieuwe manier van bouwen zo snel mogelijk de nieuwe bouwstandaard in Nederland.

We markeren daarom vandaag de start van onze publiek-private samenwerking, waarin we als overheden (provincie, gemeenten, waterschappen), drinkwaterbedrijf Vitens, ontwikkelaars, bouwbedrijven, brancheverenigingen, leveranciers en andere betrokkenen de komende tijd intensief met elkaar samenwerken om onze ambities voor waterzuinige woonwijken te realiseren. Dat geven we concreet vorm en inhoud langs drie pijlers:

  1. Denken: we inventariseren de toepassingsmogelijkheden op gebieds- en gebouwniveau waarmee we grootschalig in de praktijk aan de slag kunnen gaan en denken na over de randvoorwaarden voor realisatie met goede waarborgen voor de volksgezondheid;
  2. Doen: we passen de gevonden mogelijkheden toe in grootschalige bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in onze regio, zodat we oplossingen concreet in de praktijk brengen en tegelijkertijd ‘bewijslast’ creëren dat waterzuinig bouwen niet alleen moet, maar ook kan. Dat doen we in nieuwbouwsituaties, maar ook in de bestaande gebouwde omgeving;
  3. Vertellen: we delen onze resultaten, bevindingen en oplossingen niet alleen binnen, maar ook buiten Gelderland, zodat andere regio’s, bouw- en ontwikkelbedrijven, waterbedrijven en partners in de bouwketen hier ook mee aan de slag kunnen. En we vragen het Rijk om eraan bij te dragen dat op basis van onze inzichten en resultaten waterzuinige woningen zo snel mogelijk landelijk als standaard in bouwprojecten wordt gehanteerd, waar nodig via aanpassingen in wet- en regelgeving.

In ons gezamenlijke activiteitenprogramma (zie bijlage) staat verder gespecificeerd hoe we de komende tijd hierin met elkaar gaan optrekken.

We markeren nu de start van deze samenwerking en zullen aan het eind van dit kalenderjaar weer bij elkaar komen om de voortgang en tussenresultaten met elkaar te bespreken en mogelijke nieuwe stappen met elkaar te zetten.

We nodigen andere organisaties die zich herkennen in deze opgave en onze ambitie, en hier graag aan bijdragen, van harte uit om zich aan te sluiten bij deze samenwerking.