Lees het verslag over de bijeenkomst die ging over drinkwaterbesparing in het algemeen en drinkwater in het bijzonder met focus op de hele Veluwe.

Op de werkconferentie van het Manifest/Waternetwerk Veluwe december 2022 kwam als speerpunt (drink)waterbesparing naar boven. Er is een breed bestuurlijke en ambtelijk gevoelde urgentie om als Manifestpartners samen meer energie te zetten op (drink)waterbesparing: wat bedoelen we, wat doen we al en wat kan sneller/verstandiger. De kamerbrief Water- en Bodem Sturend draagt daar ook aan bij. Daarin staat 25% drinkwaterbesparing als ambitie genoemd zowel voor huishoudens als bedrijven.

Centraal in deze sessie op 25 april stond waterbesparing in het algemeen en drinkwater in het bijzonder met focus op de hele Veluwe. We gingen niet in op waterbesparing in de agrarische sector.

Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig:
– Een uitwisseling over samenwerken aan (drink)waterbesparing, reflectie op het vraagstuk vanuit een watertransitiebril;
– En de vraag te beantwoorden: Hoe kunnen we in onze Manifestregio en specifiek voor de Veluwe (drink)waterbesparing versnellen/verdiepen? Wat is ons ambtelijke advies c.q. oproep? Wat zijn vervolgacties? En hoe en waar/bij wie kunnen we dat agenderen?

Lees hier het hele verslag