Onze regionale klimaateffectatlas toont de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Deze atlas is continu in ontwikkeling. Naast dat de atlas nu een nieuwe layout heeft gekregen zijn er kaarten toegevoegd. De regenwaterkansenkaart en een overstromingskaart.
 
Regenwaterkansenkaart
De regenwaterkansenkaart toont welke delen van het stedelijk gebied zijn afgekoppeld van het gemengde riool, en biedt handelingsperspectief voor de delen waar hemelwater nog naar de zuivering wordt afgevoerd.
Op basis van open databronnen en een analyse van de riolering, wordt per pand of weg aangegeven of hemelwater bijvoorbeeld ter plaatse kan infiltreren, of dat afvoer over maaiveld naar een watergang een optie is.
Deze informatie helpt beleidsmedewerkers bij planvorming, en bij gesprekken met inwoners en woningcorporaties.
 
Overstromingskaart
Het recente hoogwater laat zien dat we onze dijken niet voor niets hebben, en dat het begrijpen van overstromingsrisico’s belangrijk is en blijft. Recent is door het Waterschap Vallei en Veluwe een modelstudie uitgevoerd, op basis van actuele data en nieuwe inzichten. In de klimaateffectatlas is een kaart opgenomen, die laat zien wat de maximale waterdiepte is die optreedt bij hoge afvoeren op de grote rivieren (T=10000), in combinatie met dijkdoorbraken op een aantal locaties. Deze beelden dragen bij aan risico besef en kunnen een rol spelen in communicatie en bij planstudies.