Het afgelopen jaar zijn achter de schermen stappen gezet om beter en gezamenlijk inzicht (waterschap, provincie, gemeenten, Vitens) in alle soorten onttrekkingen te krijgen. De vraag die nu actueel wordt is: op basis van (voldoende?) kennis wat kan een gezamenlijke beleidsstrategie worden (vanuit water en bodem sturend) gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van (onherstelbare) schade en dealen met droogte en verdroging. Als we er van uit gaan dat we op hoofdlijnen genoeg weten om te handelen, gaat het nu ook om gezamenlijk willen sturen op onttrekkingen en dan wel allemaal tegelijk. Daartoe gaan we sessies organiseren.