De Veluwe is bij uitstek geschikt voor het concept van de Wateraccu. Het is een groot grondwatersysteem waar het grondwater lang in de grond blijft en de grondwaterstanden ver onder het maaiveld liggen. Hierdoor kunnen er grote hoeveelheden water worden opgeslagen in de grond. Doordat er maanden vertraging zit tussen de tijd dat water infiltreert in de bodem en het leidt tot extra uitstroom van grondwater, maakt dit het mogelijk om het water dat we in de winter over hebben in de zomer te benutten. We noemen dit de wateraccu. Op de Noord-Veluwe is de technische haalbaarheid hiervan onderzocht lees dit technische rapport hierover. De belangrijkste onderdelen en conclusies zijn samengevat in het verhaal van de wateraccu: ‘Het verhaal van de wateraccu Noord-Veluwe‘. 

Vervolg
De partners op de Noord-Veluwe zetten nu vervolgstappen om de wateraccu verder onderzoeken en te komen tot een brede maatschappelijke afweging over het nut en noodzaak van de wateraccu.

Meer informatie is te verkrijgen via Simon Troost (simon@tsalland.nl)