Veiligheid

Klimaatverandering kan een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, wat kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. De nationale veiligheid is immers nauw vervlochten met andere sectoren.

In het kort zijn mogelijke klimaateffecten zijn:

  • Natuurrampen
    Door klimaatverandering neemt het risico op natuurrampen toe. Hierbij gaat het, bijvoorbeeld, over overstromingen vanuit de rivieren, extreem weer, zoals hagel, ijzel en (sneeuw)stormen, en natuurbranden. Hierbij kunnen slachtoffers vallen en grote economische schade tot gevolg hebben. Als de Grebbedijk of IJseldijk doorbreekt lopen grote gebieden met huizen onder water.
  • Klimaatverandering kan invloed hebben op bijvoorbeeld grootschalige uitbraak van infectieziekten, luchtkwaliteit en impact op de voedselbeschikbaarheid (zie ook sector gezondheid).
  • Verstoring vitale infrastructuur
    Vitale infrastructuren kunnen verstoord raken of uitvallen door de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door extreem weer of overstroming. Bovendien kunnen zogenaamde ‘keteneffecten’ optreden doordat veel vitale processen afhankelijk zijn van andere vitale processen. Denk bijvoorbeeld aan de transport en distributie van elektriciteit, drinkwatervoorziening maar ook aan de inzet van politie (zie ook andere sectoren).
  • Meer druk op hulpdiensten
    Door een toename van weersextremen kan de druk op (eerste) hulpdiensten toenemen.

Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid voor klimaatverandering wisselt per gebied. Voor ICT en wegen zijn bijvoorbeeld andere dingen belangrijk. De capaciteit om klimaateffecten te voorkomen en eventuele schade op te vangen is een belangrijk voor de kwetsbaarheid.