Organisatie

RAP WERKPLAN: #1 #2 #3  Vallei en Veluwe


Manifest Regio Vallei en Veluwe


Bestuurlijke zaken waaronder de agendering, keuze van regionale projecten, het werkplan en de financiering daarvan worden behandeld in het Bestuurlijk Overleg van de Manifestpartners (BO).
Dit overleg wordt in beginsel een- tot tweemaal per jaar gehouden met roulerend voorzitterschap. De voorzitter wordt in onderling overleg benoemd.

Voor de volgende activiteiten is een organisatie nodig:

  • Bewaken van de voortgang van het werkplan.
  • Voorbereiden van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen.
  • Toezicht op de financieel administratieve zaken van het aanjaagteam.

Bestuurlijk Overleg

Tot de taken van het Bestuurlijk Overleg behoren het informeren, afstemmen, vertegenwoordiging van de regio Vallei en Veluwe als geheel, beleids­voorberei­ding, vaststellen uitvoerings­programma, monitoring voortgang inhoudelijk en financieel, bestuurlijke besluitvorming van de separate partijen voorbereiden. Het BO bewaakt dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen de partners en tussen de werk­regio’s. Het Bestuurlijk Overleg van de manifest­partners is eigenaar van het werkplan en zorgt voor het opstellen, vaststellen en actualiseren van het plan. De voorzitters van de drie samenwerkings­regio’s vertegenwoordigen alle gemeenten en zorgen dat ze gemandateerd zijn vanuit de werkregio om besluiten te nemen. De manifest­partijen mandateren de deel­nemers van het bestuurlijk overleg om 2-jaarlijks het werkplan en bijbehorende financiële begroting te actualiseren.

Kerngroep

In opdracht van het BO is een Kerngroep van de Manifestpartners actief die het Uitvoeringsprogramma (zie verder) voorbereidt en ook de voortgang ervan bewaakt. De kerngroep is samengesteld uit een (ambtelijke) vertegenwoordiging van de partijen die ook deelnemen in het Dagelijks Overleg. Zij benoemen onderling een voorzitter/trekker. Tot de taken van de Kerngroep behoren het informeren, afstemmen, vertegenwoordiging van de regio Vallei en Veluwe, beleidsvoorbereiding, etc. op uitvoerend niveau. De kerngroep draagt ook zorg voor de jaarlijkse voortgangsrapportage aan de Manifestpartners en subsidienten. De voorzitter van de kerngroep keurt de offertes en de facturen goed.

Het secretariaat van het kernteam en de financiële administratie van het Manifest en het werkplan worden uitgevoerd door Waterschap Vallei & Veluwe.


Er vindt nauwe afstemming plaats met de werkregio’s Noord-Veluwe, Oost-Veluwe en het Platform Vallei en Eem. De werkregio’s zijn samengesteld uit de gemeenten en het waterschap. De overige manifestpartners zijn in ieder geval betrokken als agendalid. Per werkregio kunnen nadere afspraken gemaakt worden over een intensievere betrokkenheid op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Afstemming met maatschappelijke organisaties vindt plaats via bestaande overlegstructuren en binnen de projecten.

Regionaal delen. Lokaal doen.


PROJECTEN SAMENWERKING ORGANISATIE