Werkplan 2021-2022

RAP WERKPLAN: #1 #2 #3  Vallei en Veluwe


Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe


We gaan aan de slag om onze regio Vallei en Veluwe samen met (semi-) overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners nog klimaat­besten­diger te maken. We hebben daarvoor de speerpunten vastgelegd in ons Regionaal Adaptatie Plan. Wat we in 2021 en 2022 gaan doen lees je in dit werkplan.

Een korte terugblik

Op 7 december 2017 hebben wij het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie ondertekend in bijzijn van de Deltacommissaris. Het Manifest is de doorvertaling naar onze regio van de afspraken uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In 2018 zijn wij voortvarend aan de slag gegaan, we hebben de stresstesten of klimaateffectatlas gemaakt, we hebben klimaatateliers en risico dialogen uitgevoerd, bijeenkomsten georganiseerd, een klimaatscan voor elke organisatie gemaakt en deze website gelanceerd. In 2019/2020 hebben wij een strategisch plan voor onze ruimtelijke adaptatie gemaakt en cursussen en bijeenkomsten georganiseerd en gebruik gemaakt van de impulsregeling van het Ministerie van I&W.


De meerwaarde van samen optrekken in de regio is ons direct in 2018 al duidelijk geworden.

Door gezamenlijk op te trekken daar waar mogelijk (bijvoorbeeld bij het opstellen van stresstesten) kan tegen geringere kosten invulling worden gegeven aan de afspraken uit het Deltaplan. Naast de financiële besparing is er ook een besparing van mensuren en creëren we basis van uniformiteit en maken we kennis- en gegevensuitwisseling mogelijk.
Door de omvang van de samenwerking wordt de regio interessant voor andere partijen om mee te werken, zoals de GGD ’s, woningbouw corporaties, bouwers, landschap beherende organisaties, ed. Kansen kunnen gezamenlijk worden opgepakt in het groeiende en breder wordend netwerk waar mensen en partijen elkaar sneller weten te vinden.

Om echt voortgang en direct ook tempo te kunnen maken, is een planmatige en gestructureerde aanpak noodzakelijk. Met dit werkplan geven we aan hoe we de ambities in onze Ruimtelijke Adaptatie Strategie de komende 2 jaar uitwerken.

Het strategisch belang van het plan is op 4 december 2020 door alle partijen onderschreven en vormt de basis voor de beleids- of projectontwikkeling bij de manifestpartner. Het werkplan is geldig voor 2 jaar. Elke 2 jaar zal het werkplan worden geactualiseerd en opnieuw vastgesteld voor de daarop komende 2 jaar. Als basis hiervoor vindt een evaluatie plaats van de voortgang van de ambities uit ons Regionaal Adaptatie Plan en de werkafspraken uit het werkplan. Ambtelijk wordt gewerkt met een groslijst van maatregelen die uitgevoerd moeten of kunnen worden om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Elke 2 jaar wordt deze lijst geactualiseerd en vormt de basis voor de 2-jaarlijkse werkplan in de manifestregio.

Regionaal delen. Lokaal doen.


PROJECTEN SAMENWERKING ORGANISATIE