Terugblik bestuurlijk manifest overleg 24 maart 2021

7 april 2021

Op 24 maart is er een vruchtbaar bestuurlijk manifest overleg geweest waarbij het jaarverslag, werkplan en bijbehorende begroting zijn vastgesteld. De bestuurders stemden tevens inhoudelijk in met het voorstel om een 'Klimaat & Tuinen Route' website te ontwikkelen, waar goede voorbeelden van klimaatadaptieve projecten worden gedeeld.

Dit project sluit goed aan bij het RAP motto ‘Regionaal delen, lokaal doen’. Het definitieve voorstel wordt aangeboden aan de Regiegroep ter goedkeuring.

Samenwerking bekrachtigd RWS, GGD’s en veiligheidsregio’s
De GGD’s, Veiligheidsregio’s en RWS maken deel uit van de Manifest Regio en zijn al actief betrokken bij een aantal projecten van het manifest. Tot een officiële ondertekening is het niet gekomen vanwege de restricties op bijeenkomsten. Wel is er stil gestaan bij de officiële deelname aan het Manifest. De toetreders gaven aan hoe ze nu al samenwerken in het Manifest en lichten toe wat zij kunnen bijdragen en welke vraag zij hebben aan de andere partners.

 De GGD’s zijn blij te participeren. Er wordt al veel samengewerkt zoals op het dossier hitte omdat dit verschillende domeinen raakt zoals gezondheid, wonen, openbare ruimte, groen en water. Belangrijk is dat aan de voorkant van processen wordt samengewerkt en de kunst is om domein overstijgend te werken.

De RWS heeft vanaf 1 februari een medewerker klimaatadaptatie. Onlangs hebben ze landelijk diverse stresstesten uitgevoerd voor de eigen infrastructuur. Rond de zomer van 2021 worden regionale dialogen gevoerd en de uitdaging voor de komend tijd is de verschillende opgaven samen af te stemmen en samen over te communiceren. De veiligheidsregio’s (VR) hielden een overzichtelijke en informatieve presentatie over het werk van de VR’s en de relatie met klimaatadaptatie.

Week van de hitte & gedeelde grondwater problematiek
Tot slot werd nog gedeeld dat de de provincie Gelderland de week van de hitte organiseert medio juni. Hierbij wordt bij de organisatie samengewerkt met de provincies Utrecht en Zuid Holland. En het grondwater dossier kwam ter tafel. Onlangs was hierover een bestuurlijke sessie. Het beeld van het overleg tussen bestuurders van provincie, gemeenten (vertegenwoordigers uit de 3 werkregio’s), waterschap en Vitens was dat de problematiek van droogte speelt bij alle partijen en op elk schaalniveau. De aanpak van de droogteproblematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak en een volgende stap zal worden gezet medio dit jaar.