Stakeholderanalyse RAP afgerond door studenten

14 februari 2021

Hoe en wie is op enkele thema’s actief en wie kunnen we nog meer betrekken bij het RAP? Studenten van Van Hall Larenstein hebben in opdracht van het RAP kernteam onderzoek gedaan naar deze hoofdvraag en rapport met waardevolle inzichten opgeleverd.

Een van de ambities van de Manifestpartners en kenmerkend voor klimaatadaptatie is dat het velen raakt of gaat raken. De vraag voor het kernteam was: hoe en wie is op enkele thema’s actief en wie kunnen we nog meer betrekken bij het RAP?

Het kernteam heeft een groep van elf 3e jaars studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein bereid gevonden te helpen. De studenten hoorden tientallen ondernemers en instanties uit over hun kennis over, belang en betrokkenheid bij klimaatadaptatie op de speerpunten waterbeschikbaarheid, klimaatbestendige bossen en groen blauwe recreatiespeerpunten. Bekijk hier hun introductie-filmpje.

Op 18 januari jongstleden deelden de studenten hun uitkomsten met ca 35 manifestpartners en andere stakeholders. De belangstelling was groter van verwacht wat leidde tot geanimeerde gesprekken.

Zie hier de link naar het onderzoeksrapport. 

De uitkomsten
Geconstateerd is dat er veel meer uitwisseling kan plaatsvinden en aangesloten kan worden bij bestaande samenwerkingsverbanden in recreatiesector en dat bijvoorbeeld hittestress bij recreanten de aandacht vraagt. Wat betreft droogte-grondwater onderwerp wordt dat echt als een gemeenschappelijk vraagstuk gezien.

Hoe verder?
In februari volgt een eerste bestuurlijke verkenning vanuit het RAP. Wat betreft klimaatbestendige bossen ontbreekt het niet aan ambities maar wel aan regionale samenhang. Kortom, goed om gericht kennis uit te wisselen, nieuwe verbindingen te leggen en gezamenlijke vraagstukken te benoemen.