Provincie Utrecht: Op weg naar een klimaatrobuuste gebouwde omgeving

18 februari 2021

Samen met partners heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeentes, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen en overige betrokkenen afspraken te maken over het klimaatrobuust inrichten van onze gebouwde omgeving. Zowel voor de bestaande gebouwde omgeving als voor nieuwbouwprojecten.

Bron: Provincie Utrecht
We ervaren dat het klimaat verandert en ondervinden (gezondheids)schade door onder meer hitte en extreme droogte. Dat vraagt om aanpassing van onze leefomgeving en van onze gebouwen waarin wij wonen en werken.

Gezamenlijk afspraken maken over klimaatadaptief bouwen

Om dat voor elkaar te krijgen hebben zo’n 60 private en publieke partijen de afgelopen weken aan vijf intensieve ‘sprintsessies’ deelgenomen onder leiding van het bureau &Flux en Tauw. Het doel was om concrete afspraken te maken over aanpassingen in de gebouwde omgeving aan extreme neerslag, droogte en hittestress. Alle partijen vinden het belangrijk om dit samen te doen, zodat er zoveel mogelijk duidelijkheid ontstaat over hoe we met z’n allen tegen deze uitdaging aan kijken en wat we er aan kunnen doen. De afspraken zijn niet alleen inhoudelijk van aard, maar hebben ook betrekking op de randvoorwaarden die nodig zijn om de uitdaging aan te kunnen gaan. Het besef van samen optrekken en bundelen van krachten  wordt door alle betrokkenen onderschreven.

Volgens Wietse Visser, adviseur klimaatadaptatie provincie Utrecht, is het gelukt om grote stappen te zetten in de afgelopen weken met het maken van afspraken over klimaatadaptief bouwen, dankzij de inzet van al die partners die hierin willen samenwerken. Echter benadrukt hij de noodzaak om, naast gemeentes, waterschappen en ontwikkelaars ook andere belangrijke partijen uit de bouwketen bij het maken van afspraken te betrekken: “De komende tijd willen we vanuit de provincie extra inzet plegen door in gesprek gaan met woningcorporaties, omdat zij als eigenaren van veel bestaande woningen cruciaal zijn om de bebouwde omgeving de komende decennia klimaatadaptief te krijgen.”

Wat zijn de vervolgstappen?

De actieve inbreng tijdens de sprintsessies en de daaraan voorafgaande gesprekken hebben er toe geleid dat nu een aantal conceptafspraken liggen. Op 25 maart 2021 zullen de betrokken partners weer bij elkaar komen om tot de definitieve afspraken te komen. Vervolgens is het de bedoeling dat alle organisaties de afspraken implementeren in de eigen besluitvormingsprocessen. In de zomer van 2021 zal een officieel ondertekenmoment plaatsvinden.

Zijn er vragen of wilt u een bijdrage leveren aan een klimaatrobuuste omgeving? Neem dan contact op met Lotte Freeve lotte@nflux.nl of Wietse Visser wietse.visser@provincie-utrecht.nl.