Oplevering ‘bouwsteen’ water en riolering – Bruidsschat Omgevingswet  

6 juli 2022

Sinds het begin van dit jaar is er hard gewerkt aan het thema ‘Bruidsschat’. Deze werkgroep hield zich bezig met het ontwikkelen van bouwstenen. Deze bouwstenen zijn bedoeld om de regio-gemeenten verder op weg te helpen met algemene regels in de Bruidsschat van het Rijk. Zodat juridische regels om worden gezet naar praktische, toepasbare regels. Binnen de manifestregio Klimaat Vallei en Veluwe zijn partners samen aan de slag gegaan voor water en riolering in de bruidsschat Omgevingswet.

Belangrijkste consequentie Omgevingswet
De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het (stedelijk) waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Als gevolg van deregulering zal een deel van de nationale regelgeving via de zogenaamde bruidsschat Omgevingswet naar gemeenten en waterschappen worden overgedragen. Het gaat daarbij onder andere om de regels voor lozingen in de riolering, op of in de bodem en op het oppervlaktewater. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden deze regels van rechtswege onderdeel van het gemeentelijk omgevingsplan (lozingen bodem en riolering) en de waterschaps-verordening (lozingen oppervlaktewater). De uitdaging voor gemeenten en het waterschap is om in onderlinge afstemming bewuste keuzes te maken over de omgang met de regels: ongewijzigd te behouden, aan te passen of te schrappen.

Bouwstenen
De werkgroep heeft met elkaar nagedacht over bruikbare en toepasbare regels. Samen met bureau Ambient is de genoemde bouwsteen uitgewerkt voor de regio Vallei en Veluwe. Ook de Omgevingsdiensten zijn hierbij aangesloten. Tijdens de gezamenlijke werksessies zijn belangrijke regels in de bruidsschat geanalyseerd. Samen is vervolgens nagedacht of deze regels behouden moeten blijven, of gewijzigd moeten worden of dat het misschien wel beter is om ze te laten vervallen. Bekijk hieronder het bouwstenen document en doe er uw voordeel mee!

Bouwsteen water en riolering Vallei en Veluwe