Barneveld aan de slag met klimaatateliers

19 februari 2019

Ons klimaat verandert! De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en zullen de inrichting van de openbare ruimte beïnvloeden. Hoe kunnen we daarop inspelen?

Ons klimaat verandert! De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en zullen de inrichting van de openbare ruimte beïnvloeden. Hoe kunnen we daarop inspelen?

Dit is de insteek van de klimaatateliers die gemeente Barneveld heeft georganiseerd samen met Charles Rijsbosch van het Platform Water Vallei en Eem (PWVE) en Hiltrud Pötz van Atelier Groenblauw. Het atelier van 12 september 2018 werd gehouden voor zo’n 50 collega’s van verschillende werkvelden en het atelier van 24 januari 2019 werd gehouden voor de raad, de jongerenraad, het MT, en het college.

Werkwijze klimaatateliers
De klimaatateliers gingen van start met een korte behandeling van klimaatverandering en wat wij daaraan kunnen doen. Aan bod kwam:
– Klimaatadaptatie en praktijkvoorbeelden;
– een workshop klimaatadaptatie over specifieke casussen;
– inbedding van klimaatadaptatie in beleid en uitvoering;
– participatie door bewoners en bedrijven. 

Workshop met aansprekende casussen
De locaties van de casussen, behandeld tijdens de workshops, zijn gelegen in de dorpscentra van Barneveld en Voorthuizen en sterk versteend. Tijdens de workshops werden klimaatadaptieve, vergroenende maatregelen besproken die de inrichting van de dorpscentra klimaatbestendig kunnen maken.

Het doel van de klimaatateliers was te informeren, inspireren, kennis te delen, en samen te werken met betrekking tot klimaatverandering en -adaptatie in de gemeente Barneveld.
Tevens wilden we verkennen hoe klimaatadaptatie een onderdeel kan worden van beleid en uitvoering. Er werd besproken hoe iedereen (ambtenaren van uiteenlopende werkvelden, management, raadsleden, en college) kan bijdragen, en hoe inwoners en bedrijven betrokken kunnen worden. De betrokkenheid en de goede inbreng van de deelnemers heeft voor de gemeente Barneveld veel nuttige informatie opgeleverd.

Vragen hierover, of wil je ook een klimaatatelier organiseren? Neem dan contact op met hetAanjaagteam Klimaat Vallei en Veluwe.