Manifest partners maken samen met WUR en bedrijfsleven lange termijn toekomstperspectief 2120.

In 2020 heeft de WUR een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 er uit kan zien. Een zéér positief verhaal! Vanuit de Manifest Regio Vallei en Veluwe zijn we samen met de WUR en deelnemers van diverse partijen (waaronder het bedrijfsleven, agrariërs, belangenorganisaties, etc) zo’n een vergelijkbare kaart aan het maken voor de regio Vallei en Veluwe.

We willen laten zien welke kansen ons gebied biedt! De missie van al deze partijen: Bewustwording en kansen zien. Deze kaart kan als een waardevolle praatplaat dienen voor politici en planningsprofessionals die zich bezighouden met de klimaatrobuusteleefomgeving adaptieve ontwikkelingen op lange termijn (100 jaar). Het maken van een Kaart Vallei en Veluwe 2120 is een van de actiepunten die is opgepakt uit het Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Het belangrijkste uitgangspunt voor deze kaart is dat bodem en water sturend zijn.  

Door middel van thematisch ingestoken workshops worden voor de verschillende sectoren thema’s een kaart gemaakt. Denk daarbij aan een kaart voor woningbouw, landbouw, natuur, vrijetijdseconomie recreatie en toerisme en nog vele andere onderwerpen die de ruimtelijk inrichting raken. Samen met wetenschappers van de WUR, beleidsmakers van de diverse overheidspartijen en mensen uit het bedrijfsleven denken we ‘out of the box’ na over hoe ons gebied er in 2120 uit zou kunnen zien. Welke kansen we zien? Inmiddels zijn al verschillende workshops afgerond.

Presentatie op de klimaattop Vallei en Veluwe 24 juni
Tijdens de klimaattop Vallei en Veluwe op 24 juni 2022 in Wageningen zijn de voorbeelden van kaarten in 2120 gepresenteerd aan de deelnemers van de top. Tim van Hattum, program leader ingenieur Program Leader Cleen Green Climate Solutions aan bij de Wageningen Environmental Research (WUR) vertelde meer over de aanleiding en relevantie van het maken van dit soort kaarten. ‘We merken dagelijks dat er wat aan de hand is in het klimaat aan het veranderen is. De zomers worden alsmaar warmer, extreme neerslag komt steeds vaker voor. Wereldwijd is de temperatuur al 1 graad gestegen, maar in Nederland zitten we al aan 2 graden temperatuurstijging. Het verhaal dat hierbij hoort is vaak erg negatief en dat is op zich wel begrijpelijk. Echter, er zijn ook kansen om de negatieve effecten om te buigen, we hebben de mensen, we hebben de kennis. Maar we moeten wel doorpakken en iedereen moet daaraan bijdragen. Onze kaart van Nederland 2120 heeft een aanzet gegeven in het denken, de lokale en regionale uitwerkingen geven inzicht hoe hier op een lager schaalniveau ook daadwerkelijk inhoud aan gegeven kan worden.’  aldus Tim van Hattum.

Deltacommissaris Peter Glas keek met grote interesse naar de kaartmaterialen die nu in ontwikkeling zijn bij de stand en gaf aan dat dit van grote waarde kan zijn voor de regio. Denk hierbij aan de omgevingsvisies die nu in veel gemeenten worden opgesteld maar bijvoorbeeld ook de woningbouwopgaven en energievraagstukken die er liggen.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Of aanhaken bij een toekomstige workshop? Bekijk dan op de website voor meer informatie en contactgegevens.