Samenwerking

RAP | WERKPLAN: W1 W2 W3  21 juli 2020


Manifest Regio Vallei en Veluwe


Als 3 werkregio’s DPRA, (Platform Water Vallei en Eem, Noord – en Oost Veluwe) werken we al sinds 2017 samen. Met elkaar vormen we de Manifest Regio Vallei en Veluwe. Onze samenwerking heeft het karakter van een netwerk-organisatie
.

Het uitgangspunt

Voor de Manifest regio geldt als uitgangspunt dat er wordt samengewerkt op de onderdelen waar dit duidelijke meerwaarde biedt. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de acties die al dan niet in samenwerking opgepakt kunnen worden. In de praktijk zal per vraagstuk maatwerk geleverd worden, waardoor afgeweken kan worden van onderstaand overzicht.

De samenwerking

 • Elke partner behoudt zijn autonomie en is en blijft zelf verantwoordelijkheid om klimaatadaptatie in het beleid te verankeren en de noodzakelijke maatregelen in het eigen verzorgingsgebied te nemen.
 • (Coalities van) individuele partijen kunnen voor specifieke opgave partijen met elkaar samenwerken.
 • Werkregio’s zijn vanuit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gericht op de samenwerking in de regio op water, de waterketen en klimaatadaptatie en verzorgen de voortgangsrapportages, stimuleringsaanvragen etc.
 • Binnen Manifest Regio aanvullende regionale opgave worden opgepakt.
 • Binnen de regio Rijn-Oost is voor wateronderwerpen een afstemmingsgremium over het beleid en voortgang van water en klimaatadaptatie vraagstukken waar 1 persoon onze Manifest Regio vertegenwoordigd.
 • Binnen het netwerk is het een kwestie van ‘halen en brengen’ van kennis en ervaringen. En het is nadrukkelijk de ambitie om meer onderlinge samenwerking te initiëren en te faciliteren in het ontwikkelen van kennis, communicatiematerialen en technieken, en/of het samen doen van projecten.
 • Voor een succesvolle netwerkorganisatie is een Regionaal Kernteam in het leven geroepen, dat de samenwerking initieert, faciliteert en coördineert. Gericht op een efficiënte en effectieve aanpak, om zo de kracht van de samenwerking in de regio te benutten.

De verdeling van taken (kort samengevat)

Manifestregio Vallei en Veluwe

 • De nadruk ligt op kennisuitwisseling, afstemming en uitvoering van het (boven)regionale, gezamenlijke programma.

Werkregio

 • De drie werkregio’s (DPRA) Vallei en Eem, Noord-Veluwe en Oost-Veluwe vormen een gebiedsgerichte tussenschakel. Daar worden in eerste instantie de lokale agenda’s met elkaar gedeeld en afgestemd, wordt kennis, ervaring en grensoverschrijdende vraagstukken met elkaar gedeeld, en wordt realisatie gefaciliteerd (met bijv. ontsluiten DPRA middelen).
 • Samenwerkingsregio’s concretiseren voor hun eigen werkgebied op gewenste maatregelen en projecten en bewaken de voortgang, jagen aan waar nodig en monitoren het regionale werkplan en coördineren de uitvoering.

Individuele partijen

Aanvullende op het werkplan van de manifestregio hebben partijen een eigen uitvoeringsagenda/acties met:

 • De benodigde inrichtingsmaatregelen.
 • Lokale projecten.
 • Een programma voor de ontwikkeling en implementatie van beleid en regelgeving (in geval van overheden).

Naast de projecten die we gaan uitvoeren binnen de regio zijn er ook taken in de samenwerking om het netwerk te stimuleren, faciliteren en partijen met elkaar te verbinden.

Wat we gaan doen in de samenwerking

1. Klimaateffectatlas

In 2018 hebben wij gelet op de klimaatverandering voor het gehele gebied verschillende stresstesten gemaakt. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in onze klimaateffectatlas. De klimaateffectatlas wordt veelal ingezet bij risico­dia­logen, plannen van nieuwe projecten, klimaat­ateliers etc.

Gemeenten vragen ook om specifieke kaarten uit de klimaat­effect­atlas. Dit vraagt GIS handelingen en bewerkingen. Daarnaast vragen advies­bureaus in opdracht van gemeenten details uit de klimaateffect­atlas. De GIS handelingen moeten worden uitgevoerd. Hiervoor moet capaciteit worden ingekocht. Op het gebied van klimaat­effecten, zoals hitte en droogte, wordt onderzoek gedaan en dit levert verbeterde kaarten op. Onze klimaat­effect­atlas moet door­ontwikkeld worden en aangepast aan de nieuwste inzichten. Nieuwe kaarten zullen in de klimaat­effect­atlas worden geplaatst en kaarten zullen worden ontwikkeld. Het is belangrijk om de atlas actueel en aan­trekkelijk te houden en door het vele gebruik van de atlas komen er ook steeds meer vragen naar ons toe. Het onderwerp klimaat­adaptatie gaat meer en meer leven.

Schematisch overzicht van taken

Klimaateffectatlas Samenwerkende partijen
Opstellen en onderhouden Individuele gemeente
Manifestregio*

* Vervult hierin een trekkersrol

KLIMAATEFFECTATLAS


2. Afkoppelkansenkaart

Samen hebben we een afkoppelkansenkaart ontwikkeld. Deze wordt op de website gepubliceerd. De kaart dient als basis voor het aanvragen van ZON bijdrages. Daarnaast moet de kaart regelmatig worden geactualiseerd. In 2021 starten we met het monitoren van de voortgang van het afkoppelen.

Schematisch overzicht van taken

Afkoppelkansenkaart Samenwerkende partijen
Opstellen en onderhouden Individuele gemeente
Manifestregio*
Monitoren voortgang afkoppelen Individuele gemeente
Manifestregio*
Inrichtingsprojecten Samenwerkende partijen
Voorbereiden en uitvoeren Individuele gemeente*
Provincie of Waterschap*
Monitoren voortgang Individuele gemeente*
Provincie of Waterschap*

* Vervult hierin een trekkersrol


3. Communicatie en Kennisontwikkeling

Communicatie is belangrijk. We hebben in 2018 een website gemaakt met daarop de klimaateffectatlas c.q. stresstesten. Deze website is eind 2018 uitgebreid met achtergrondinformatie voor professionals en inwoners. De website wordt veel gebruikt, na 4 maanden al 16.000 hits en op dit moment al meer dan 40.000. Dit vraagt om een actief beheer van de website en regelmatig nieuws plaatsen. In 2021 zullen we de website aanpassen.

Naast deze website is er een toolbox ontwikkeld met communicatiemiddelen zoals folders, maquettes, etc. Deze is te gebruiken door alle partners en kunnen “gepersonaliseerd” worden voor elke gemeente. De toolbox zal komende jaren worden aangevuld en uitgebreid met nieuw materiaal dat zal worden ontwikkeld. Samen met Vitens gaan we gezamenlijk de communicatie oppakken zodat er bijvoorbeeld ten tijde van droogte eenduidige informatie wordt verstrekt. Om blijvende aandacht te vragen voor klimaatadaptatie en goede voorbeelden te delen met elkaar, en deze blijven delen op de website.

We zijn een ’traditie’ gestart met een netwerkdag voor bestuurders, managers en ambtenaren te organiseren op de eerste vrijdag van december.

De eerstvolgende netwerkdag vindt plaats op vrijdag 4 december.
En belooft ook in 2021 en 2022 weer een vervolg te gaan krijgen.

Kennisontwikkeling

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, op het gebied van ons eigen vak water en riolering en door de verbreding van onze taak. Denk daarbij aan Omgevingswet, Klimaatakkoord ed. Dit vraagt om een constante kennisontwikkeling en toepassing in de dagelijkse werkzaamheden. Wij gaan voor onze regio op maat gemaakte cursussen, bijeenkomsten organiseren. Hierbij willen we ook de verbinding maken naar de andere beleidssectoren als Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Ontwikkeling, Groenbeheer en Biodiversiteit, Gezondheid en Preventie, Energietransitie en Circulair.

Schematisch overzicht van taken

Communicatie en Kennisontwikkeling Samenwerkende partijen
Project en plancommunicatie Individuele gemeente*
Provincies of Waterschap*
Ontsluiten algemene informatie
(website)
Individuele gemeente
Provincies of Waterschap*
Werkregio’s*
Loketfuncties
(beschikbaar voor vragen)
Individuele gemeente
Provincies of Waterschap
Werkregio’s*
Events
(organiseren/bijwonen)
Individuele gemeente
Provincies of Waterschap
Werkregio’s*
Ontwikkel ambassadeurs Individuele gemeente
Provincies of Waterschap
Werkregio’s*
Bewoners initiatieven Individuele gemeente*
Provincies of Waterschap*
Werkregio’s

* Vervult hierin een trekkersrol


4. Financiering

Voor het verwerven van ZON bijdragen wordt namens de Manifest Regio een bod gedaan. De DPRA bijdrages worden per werkregio aangevraagd, waarbij ervaringen zullen worden gedeeld.

Schematisch overzicht van taken

Financiering Samenwerkende partijen
Werven DPRA-middelen Werkregio’s*
ZON Individuele gemeente
Provincie of Waterschap
Werkregio’s
Manifestregio
Rijn-Oost regio*
Financiele prikkels Samenwerkende partijen
Opstellen kaders stimuleringsregeling Werkregio’s*
Uitvoeren stimuleringsregeling Individuele gemeente*
Provincie of Waterschap

* Vervult hierin een trekkersrol


5. Manifest Ruimtelijke Adaptatie

Elke 2 jaar stellen we een werkplan op en monitoren we de voortgang. Er zullen de komende jaren nieuwe projecten worden geformuleerd en projecten worden geëvalueerd. Taken die door het Kernteam Manifest zullen worden uitgevoerd.

Schematisch overzicht van taken

Manifest Ruimtelijke Adaptatie Samenwerkende partij
Opstellen Regionaal Adaptatie Plan (RAP) Manifestregio*
Programmering 2-jaarlijks Werkplan Manifestregio*
Monitoren (project)voortgang Manifestregio*
Evaluatie van maatregelen en acties Manifestregio*

* Vervult hierin een trekkersrol


6. Facilitaire ondersteuning

Uit de 3 samenwerkingsregio’s zal een afvaardiging worden geformeerd die een coördinerende taak heeft en zorgt voor de afstemming tussen de verschillende werkregio’s en taken verdeelt richting boven regionale en landelijke activiteiten. Daarnaast zijn er uren geraamd voor projectmatige, secretariële en financieel-administratieve ondersteuning om de organisatie te laten draaien. Ook is er budget om specifieke deskundigheid in te huren op onderwerpen zoals omgevingsvisie, subsidiewerving, etc.

Regionaal delen. Lokaal doen.


PROJECTEN SAMENWERKING ORGANISATIE