Organisatie

RAP | WERKPLAN: W1 W2 W3  21 juli 2020


Manifest Regio Vallei en Veluwe


Bestuurlijke zaken waaronder de agendering, keuze van regionale projecten, het werkplan en de financiering daarvan worden behandeld in het Bestuurlijk Overleg van de Manifestpartners (BO).
Dit overleg wordt in beginsel een- tot tweemaal per jaar gehouden met roulerend voorzitterschap. De voorzitter wordt in onderling overleg benoemd.

Voor de volgende activiteiten is een organisatie nodig:

1. Bewaken van de voortgang van het werkplan.
2. Voorbereiden van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen.
3. Toezicht op de financieel administratieve zaken van het aanjaagteam.

1. Bestuurlijk Platform

Tot de taken van het Bestuurlijk Platform Manifest­partners behoren het informeren, afstemmen, vertegen­woordiging van de regio Vallei en Veluwe als geheel, beleids­voorbereiding, vast­stellen uitvoerings­programma, monitoring voortgang inhoudelijk en financieel, bestuur­lijke besluit­vorming van de separate partijen voor­bereiden.

Het BO bewaakt dat er een goede samen­werking plaats­vindt tussen de partners en tussen de werkregio’s. Het Bestuurlijk Platform van de manifest­partners is eigenaar van het werk­plan en zorgt voor het opstellen, vast­stellen en actua­liseren van het plan. De voor­zitters van de drie samenwerkings­regio’s vertegen­woordigen alle gemeenten en zorgen dat ze geman­dateerd zijn vanuit de werk­regio om besluiten te nemen. De manifest­partijen mandateren de deel­nemers van het bestuur­lijk overleg om 2-jaarlijks het werk­plan en bij­behorende financiële begroting te actualiseren.


2. Bestuurlijke Regiegroep

Omdat het Bestuurlijke Platform Manifestpartners een groot aantal partners kent, wordt gewerkt met een compacte Regiegroep die de bestuurlijke processen bewaakt. In de Bestuurlijke Regiegroep zitten vier sleutelorganisaties: drie voorzitters van de werkregio’s en een afgevaardigde van het Waterschap Vallei en Veluwe, aangevuld met ambtelijke adviseurs van de provincies Utrecht en Gelderland. De Bestuurlijke Regiegroep komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar en daarnaast op afroep.

De Bestuurlijke Regiegroep heeft als taken en verantwoordelijkheden:

 • Opdrachtgever en klankbord voor de kerngroep.
 • Voorbereiden van de bestuurlijke overleggen.
 • Het duiden van kansen en aanjager van het RAP tussen de partners en tussen de werkregio’s.
 • Eerste vertegenwoordigers van de Manifestregio Vallei en Veluwe extern.
 • Toezicht houden op de financieel administratieve zaken van het kernteam binnen de kaders van het werkplan.
 • Jaarlijks rapporteren aan de Manifestpartners.

3. Ambtelijke Kerngroep

In opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep is de kerngroep als werkorganisatie verantwoordelijk voor coördinatie van de uitvoering van het werkplan. De kerngroep is samengesteld uit een (ambtelijke) vertegen­woordiging van de 3 werkregio’s aangevuld met enkele Manifestpartners. Zij benoemen onderling een voorzitter/trekker.

Tot de taken van de Kerngroep behoren:

 • Opstellen van het 2-jaarlijks werkplan en bijbehorende financiële begroting.
 • De voortgang van het vastgestelde werkplan inhoudelijk en financieel monitoren en waar nodig bijsturen. De voorzitter van de kerngroep keurt de offertes en de facturen goed binnen de kaders van het vastgestelde werkplan.
 • Het informeren, afstemmen, vertegenwoordiging van de regio Vallei en Veluwe, organiseren van beleidsvoorbereiding, etc. op uitvoerend niveau.
 • Voorbereiden van netwerkbijeenkomsten en bestuurlijk overleg.
 • Het opstellen van de jaarlijkse voortgangsrapportage aan de Manifestpartners en subsidiënten.

Het secretariaat van het kernteam en de financiële administratie van het Manifest en het werkplan worden uitgevoerd door Waterschap Vallei & Veluwe.


Er vindt nauwe afstemming plaats met de werkregio’s Noord-Veluwe, Oost-Veluwe en het Platform Vallei en Eem. De werkregio’s zijn samengesteld uit de gemeenten en het waterschap. De overige manifestpartners zijn in ieder geval betrokken als agendalid. Per werkregio kunnen nadere afspraken gemaakt worden over een intensievere betrokkenheid op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Afstemming met maatschappelijke organisaties vindt plaats via bestaande overlegstructuren en binnen de projecten.

Regionaal delen. Lokaal doen.


PROJECTEN SAMENWERKING ORGANISATIE