Gericht aanpakken!

RAP: R1 R2 R3 | WERKPLAN  21 juli 2020


2.2 | ‹ Aangenaam recreëren

Urgentie en belang

We kunnen langere perioden van warmte en hitte verwachten in onze regio. Dit heeft impact op waar en hoe recreanten (inwoners) en bezoekers van buiten de regio (toeristen) aangenaam kunnen ontspannen. De behoefte aan buiten- en waterrecreatie neemt naar verwachting toe.

De kwaliteit van zwemwater vraagt aandacht, want dat staat onder druk bij toenemende temperaturen (botulisme, blauwalg). Extreem weer, zowel hitte als onweer en hevige neerslag heeft effect op evene­men­ten en activi­teiten in de buiten­lucht. Aandacht voor klimaat­bestendige accommo­daties en attrac­ties is belang­rijk om kwali­teit te bieden aan de recreant en toerist. Kansen zullen ook ontstaan door bijvoor­beeld een langer buiten­seizoen. Door de klimaat­verandering zullen ver­schuiv­ingen in toeris­tische bestem­mingen en activi­teiten ont­staan. Hoe deze precies zullen uitpakken (ook) voor onze regio is afwachten. Visie­vorm­ing en beleid­sontwik­keling voor klimaat­bestendige recrea­tieve voor­zieningen, afstem­ming tussen partners en samen­hang met andere maat­schap­pelijke opgaven vindt vooral plaats op (boven)­regionaal niveau.


Gezamenlijke Ambities

Klimaatbestendig, veilig en gezond
ingericht recreatief buitengebied

De regio blijft een aantrekkelijk gebied om te recreëren, met veel ruimte voor buitenrecreatie in een groene en verkoelende omgeving.


Er is voldoende veilig en schoon open zwemwater voor bewoners en bezoekers van de regio.


Publieke en private parken en recreatiegebieden bieden verkoeling en zijn goed bereikbaar vanaf de dichter bevolkte gebieden.


Evenementen zijn voorbereid op extreme weersituaties.Maatregelen en acties

Aanpassing of uitbreiding van recreatiemogelijkheden

  • Agenderen en verder verkennen van de urgentie van aanpassing op het veranderende klimaat.
  • In beeld brengen van mogelijke aanpassingen, waaronder uitbreiding van recreatiegebieden in of rond stedelijk gebied.
  • Verkennen of bij de ontwikkeling van recreatieve netwerken in landelijk en stedelijk gebied (zoals: wandel-, fiets-, ruiterpaden) een combinatie gemaakt kan worden met groene en blauwe verbindingen.
  • Uitbreiden van het aantal watertappunten in landelijk en stedelijk gebied.
  • Terreineigenaren en recreatieve ondernemers (campings, vakantiebungalows, pretparken, hotels) stimuleren hun terreininrichting en gebouwen (zie ook vorig thema) klimaatbestendig te maken.

Kennisuitwisseling over het verbeteren van recreatiemogelijkheden en -voorzieningen.

  • Denk daarbij aan o.a. de inrichting van en samenhang tussen recreatiegebieden, samenhang tussen zonnige en koele plekken, schaduw van bomen, drinkwatertappunten, bereikbaarheid, circulariteit (grijs)water en waterverbruik recreatiecomplexen.

Richtlijnen voor borging van klimaatadaptieve recreatie in beleid en plannen.

  • Lokaal de gevolgen van klimaatverandering meenemen bij de actualisatie van zwemwaterplannen en visievorming op zwemlocaties in open water en sluiten zwemlocaties waarvoor garantie op acceptabele zwemwaterkwaliteit niet langer geborgd kan worden.
  • Lokaal in evenementenvergunningen aandacht aan hitte en andere weersextremen.


SPEERPUNTEN
2021-2022

AANGENAAM RECREËREN WERKPLAN 2021-2022

Koele en bereikbare (dag)recreatiegebieden

PROJECT: GROEN-BLAUWE RECREATIE

BESCHRIJVING: Kennisuitwisseling over het verbeteren van recreatiemogelijkheden en -voorzieningen in combinatie met groen-blauwe inrichtingsmaatregelen.

RESULTAAT: Overzicht van de mee-koppelkansen tussen recreatie en klimaatadaptatie.

Regionaal delen. Lokaal doen.

Volg het voorbeeld uit de regio:
3 praktische voorbeelden


Klimaatstraat Apeldoorn

‘De Klimaatstraat’ wordt gevormd door de Marktstraat en Beekstraat in het centrum van Apeldoorn, straten die een kleurrijk verleden kennen maar langzaam een treurig aangezicht kregen. De winkels en horeca waren grotendeels verdwenen of marginaal van aard. Samen met ondernemers besloot de gemeente dat dit anders moest. Geïnspireerd door de vele kansen in de straten en uitgedaagd door wat anders moet in het huidige en toekomstige klimaat ontstond een plan: De Klimaatstraat. Hierbij wordt succesvol gebruikt gemaakt van een brede aanpak, met grote betrokkenheid van de bewoners en ondernemers. Voorbeelden van klimaatadaptatie hier zijn vergroening, een bijzondere wadi en het opvangen, reinigen en lokaal hergebruiken van regenwater.

KLIMAATSTRAAT APELDOORN


Snuffelfiets Utrecht

De Snuffelfiets is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, het KNMI en een aantal gemeenten. De deelnemers kunnen met de snuffelfiets bijdragen aan kennis en bewustwording over veilige, schone en koele fietsroutes. Het identificeren van groene fietsroutes is van grote waarde voor zowel inwoners als overheden. Inwoners kunnen op basis van deze informatie ervoor kiezen om routes te nemen waar de luchtkwaliteit beter is, en voor overheden zou deze informatie aanwijzingen kunnen geven over de plekken waar het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren nodig zijn. Deze gedeelde informatiebehoefte is de basis voor het experiment Snuffelfiets. Ook in Gelderland heeft de snuffelfiets met succes zijn intrede gedaan.

SNUFFELFIETS FOODVALLEY (GELDERSE VALLEI)


Werkplaats Groene Schoolpleinen

Kinderen spelen graag en creatiever op groene schoolpleinen. Bovendien dragen groene schoolpleinen bij aan de biodiversiteit in en klimaatbestendigheid van de stad. Sinds 2016 ondersteunt de Werkplaats Groene Schoolpleinen leerkrachten, directie én ouders van Amersfoortse basisscholen die hun schoolplein willen vergroenen. Startende scholen krijgen een individueel maatwerktraject en er zijn themabijeenkomsten over groene schoolpleinen voor alle basisscholen. Gemeente en Waterschap dragen bij aan het realiseren van de plannen. Zo zijn in 2019 11 schoolpleinen verder vergroend. De ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten, waaronder Rhenen.

WERKPLAATS GROENE SCHOOLPLEINEN


Cresent Park Harderwijk

In het hart van nieuwbouwwijk Harderweide, in de bocht van de A28, bevindt zich Crescent Park. Met een wandelroute van bijna vier kilometer, mudrunobstakels, een gestrand piratenschip en een eigen ‘regenvariant’ van eb en vloed heeft Harderwijk een heel bijzonder speel- en doepark. Het is ook nog eens duurzaam aangelegd, met elektrische graafmachines. Het Crescent Park kent een grote variatie aan beplantingen. VIC heeft vruchtbomen in het gebied, eiken, dennen en berken geplant, maar ook moerascipressen, elzen en wilgen, bomen die natte voeten niet erg vinden. Het struweel dat is aangelegd langs de snelweg heeft naast de ecologische en esthetische waardes ook een natuurlijk filter dat bijdraagt aan de binding van fijnstof en CO2.

CRESENT PARK


Kom meer te weten over onze gerichte aanpak op thema:

2.1  PRETTIG WONEN EN WERKEN
2.2  AANGENAAM RECREËREN
2.3  BASISFUNCTIES VEILIGSTELLEN
2.4  NATUURLIJK BODEM- EN WATERSYSTEEM


OPPAKKEN AANPAKKEN DOORPAKKEN