Webinar klimaatrobuust (ver)bouwen

21 juni 2021

Wanneer?
Maandag 21 juni 2021 van 14:00 tot 16:30

DIRECT AANMELDEN

Locatie
Online (link volgt na aanmelding)

Voor wie is dit webinar bedoelt?
Medewerkers van overheden binnen de Manifestregio Vallei en Veluwe die betrokkenheid hebben met klimaatrobuust (ver)bouwen.

Waarom organiseren we dit webinar?
In het Regionaal Adaptatie Plan van de Manifestregio Vallei & Veluwe hebben we afgesproken om te werken aan een prettig leefklimaat in en om de woning. Deze ambitie is uitgewerkt in diverse projecten. Over 2 projecten willen we graag met jullie de voortgang delen, namelijk:

  1. Instrumentenmix* voor bestaand stedelijk gebied
  2. Ketenafspraken klimaatbestendig bouwen

PROGRAMMA:

  • Instrumentenmix* bestaand stedelijk gebied
  • Het doorlopen proces
  • Het tussenresultaat
  • Vervolg van het proces
  • Ketenafspraken klimaatbestendig bouwen
  • Het doorlopen proces in Utrecht – Sander van der Wal (NFLUX) en Leon Valkenburg (TAUW)
  • Het resultaat
  • Verbreding voor de gehele manifestregio

*Uitleg over de instrumentenmix staat hieronder

Waarom mag u dit webinar niet missen?
Na afloop van dit webinar bent u op de hoogte van de doelen en ambities over klimaatrobuust (ver)bouwen. Tevens heeft u een beeld hoe de partners in de manifestregio hier op willen aanhaken.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden met naam, organisatie en mailadres door te mailen naar Elise Hoenderboom. Dit kan tot 16 juni maar het liefst zo spoedig mogelijk zodat we hier rekening mee kunnen houden met de invulling van het programma.

Achtergrondinformatie over de projecten

Instrumentenmix voor bestaand stedelijk gebied
In de werkregio Noord-Veluwe is in samenwerking met de Alliantie Financiële Prikkels gewerkt aan een stappenplan om het private terrein in bestaand stedelijk gebied klimaatadaptief te maken. Wat is daarvoor nodig en welk ‘gereedschap’ moet daarvoor ontwikkeld worden?

Het stappenplan werkt toe naar het kiezen van beleidsinstrumenten om particulieren aan te zetten tot het nemen van maatregelen op eigen terrein (communicatie, financiële instrumenten of juridische instrumenten). Voordat er beleidsinstrumenten gekozen kunnen worden moeten er eerst doelen vastgelegd worden, moeten de knelpunten bepaald worden en moet vastgesteld worden op welke fysieke maatregelen ingezet wordt. Een voor een worden deze stappen doorlopen, voorzien van informatie over welke keuzes gemaakt kunnen worden en wat de consequenties van die keuzes zijn.

Het beoogde doel van de instrumentenmix is dat het bestuurders helpt om keuzes te maken in dit complexe onderdeel van klimaatadaptatie.

Ketenafspraken klimaatbestendig bouwen
De provincie Utrecht heeft begin dit jaar met meer dan 40 verschillende partners uit de bouwketen in een aantal werksessies een proces doorlopen om te komen tot regionale afspraken voor klimaatbouwen. Het geheel is opgedeeld in algemene afspraken, afspraken voor nieuwbouw en afspraken voor de bestaande gebouwde omgeving. Ook zijn heldere doelen geformuleerd (op de thema’s Hitte, Droogte, Wateroverlast, Natuurinclusiviteit & Biodiversiteit, Bodemdaling en gevolgbeperking overstromingen) waarin alle betrokkenen zich herkennen en waaraan zij zich committeren.

De afspraken zijn opgenomen in een document dat nu voorgelegd wordt aan alle partijen binnen de provincie Utrecht om vast te stellen. Betrokken partijen zijn onder andere de Utrechtse gemeenten,  waterschappen (Rivierenland, AGV en Vallei en Veluwe), projectontwikkelaars en bouwers, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, Staatsbosbeheer, adviesbureaus.

Bij de start van het proces was het de intentie om als manifest regio aan te haken bij de ontwikkelingen in Utrecht op het moment dat er concrete resultaten zijn. Het moment is nu gekomen om daar verdere afspraken over te maken.